Amalan Pengajaran Guru LINUS-Literasi

  • Arbiah Binti Maddahiri Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Mohd Khairuddin Abdullah @ Jerry Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Musirin Bin Mosin Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Mohammad Haafiz Bin Ahmid Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Hairi Binti Asul Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Keywords: LIUS-literasi, amalan pengajaran, teknik pengajaran

Abstract

LINUS ialah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) di sekolah rendah di seluruh Malaysia. LINUS ialah akronim kepada saringan Literasi dan Numerasi (Literacy and Numeracy Screening) yang bertujuan untuk meningkatkan tahap penguasaan asas literasi dan numerasi murid-murid tahap satu. Kajian ini bertujuan untuk meninjau amalan pengajaran dari segi teknik guru yang mengajar LINUS-Literasi Bahasa Malaysia. Bersandarkan kepada Teori Behaviorisme dan Teori Jean Piaget, guru LINUS perlu berinovasi dengan menggunakan teknik pengajaran yang sesuai dengan tahap kebolehan murid LINUS agar dapat membantu murid yang bermasalah dari segi menguasai kemahiran asas literasi. Pengumpulan data dilakukan melalui soalan temubual, analisis dokumen dan pemerhatian, penyelidikan ini menggunakan pendekatan kaedah kualitatif. Hasil kajian ini diharap dapat memberi input kepada guru yang mengajar LINUS-Literasi Bahasa Malaysia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Jalil Othman, Normarini Norzan, Ghazali Darusalam dan Saedah Siraj. (2011). Cabaran Guru Program LINUS dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Jurnal Masalah Pendidikan, 34, 37-51.

Abdul Rasid Jamian. (2011). Permasalahan Kemahiran Membaca dan Menulis Bahasa Melayu Murid-Murid Sekolah Rendah di Luar Bandar. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1(1), 1-12.

Abdul Rasid Jamian dan Hasmah Ismail. (2013). Pelaksanaan Pembelajaran Menyeronokkan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 3(2), 49-63.

Abdul Rasid Jamian, Norhashimah Hashim dan Shamsudin Othman. (2012). Multimedia Interaktif Mempertingkatkan Pembelajaran Kemahiran Membaca Murid-Murid PROBIM. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 2(2), 46-53.

Abdul Rasid Jamian, Shamsudin Othman dan Humaizah Hashim. (2012). Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Kartun Dalam Transformasi Pengajaran Penulisan Karangan Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 2(1), 129-140.

Abdull Sukor Shaari dan Kaladevi A/P Aplanaidu. (2012). Kesan Pendekatan Pembelajaran Masteri Terhadap Pencapaian Kemahiran Membaca Bahasa Melayu Murid Pemulihan Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 2(2), 94-105.

Adenan Ayob dan Khairuddin Mohamad. (2012). Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu. Oxford Fajar Sdn Bhd.

Adenan Ayob, Kamariah Abu Bakar, Zakaria Kasa dan Aida Suraya Md Yunus. (2011). Multimedia dan Pengajaran Bahasa Melayu.  Selangor. Penerbit Emeritus Publications.

Azura Ishak, Zakaria Kasa, Mohd Hasan Selamat dan Bahaman Abu Samah. (2009). Perbandingan Pengajaran Berasaskan Multimedia dan Tradisional Ke Atas Pencapaian Matematik dan Sikap Matematik Di Kalangan Pelajar Berisiko. Jurnal Teknologi Maklumat & Multimedia, 5, 79-89.

Hasnalee Tubah dan Zulkifley Hamid. (2011). Pengaruh Demografi Terhadap Kemahiran Membaca dan Memahami Dalam Kalangan Murid-Murid LINUS. Jurnal Melayu, 6, 29-47

Habib Mat Som dan Baharudin Saleh. (2012). Profil Amalan Guru Dalam Pelaksanaan Kurikulum Berasaskan Kompetensi Di Sekolah Menengah Vokasinal. Jurnal Pendidikan Bitara, 5, 1-16.

Husin Fateh Din dan Nazariyah Sani. (2014). Literasi Bahasa Melayu. Edisi Kedua. Selangor Darul Ehsan. Penerbitan Multimedia. Sdn. Bhd. 

Iskandar Wiryokusumo. (2009). Behaviorisme, Kognivisme dan Konstruktivisme: Teori Belajar dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran. Prospectus, VII(2).

Mahzan Arshad. (2008). Pendidikan Literasi Bahasa Melayu: Strategi Perancangan Dan Pelaksanaan. Kuala Lumpur. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Marohaini Mohd Yusoff. (2013). Penyelidikan Kualitatif. Pengalaman Kerja Lapangan Kajian. Kuala Lumpur. Penerbit Universiti Malaya.

Marohaini Mohd Yusoff. (2013). Penyelidikan Kualitatif. Pengalaman Kerja Lapangan Kajian. Kuala Lumpur. Penerbit Universiti Malaya.

Naimah Yusoff, Nor Hashimah hashim dan Hashim Othman. (2011). Kemahiran Bacaan Awal Bahasa Melayu Prasekolah. Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Noraini Idris. (2010). Penyelidikan Dalam Pendidikan. Penerbit McGraw-Hil Education (Malaysia). Sdn. Bhd.

Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan Wan Kamaruddin Wan Hasan. (2012). Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Edisi Kemas Kini. Selangor.  Oxford Fajar Sdn. Bhd. 

Nor Ilyani Harun, Ahmad Fauzi Mohd. Ayub dan Fadzilah Ab. Rahman. (2012). Keberkesanan Penggunaan Komputer dalam Pengajaran dan Pembelajaran Tatabahasa. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 2(1), 31-42.

Othman Lebar. (2008). Penyelidikan Kualitatif Pengenalan Kepada Teori dan Metod. Tanjung Malim. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Othman Mohamed. (2008). Penulisan Tesis dalam Bidang Sains Sosial Terapan. Selangor. Universiti Putra Malaysia. 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2012). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025: Pendidikan Prasekolah Hingga Lepas Menengah. Putrajaya.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Program LINUS Tahap 1 Sekolah Rendah. NKRA LINUS 2.0. Kuala Lumpur.

Rasid Mail dan Raman Noordin. (2014). Penyelidikan Peringkat Sarjana: Pendekatan Kualitatif Sebagai Alternatif. Kota Kinabalu. Penerbit Universiti Malaysia Sabah.

Rosinah Edinin. (2012). Penyelidikan Tindakan: Kaedah dan Penulisan. Kuala Lumpur: Reemind Horizons Sdn. Bhd.

Roslee Talip dan Mohd Saifullah Md Sabri. (2013). Penggunaan Aplikasi Google Earth dalam Meningkatkan Prestasi Pelajar Matapelajaran Geografi Di Sekolah Menengah. Seminar Pendidikan Sejarah Dan Geografi. Universiti Malaysia Sabah.

Sarifah Hassan dan Rosnita Hamid. (2014). Keberkesanan Pengajaran Pengimbuhan Di Sekolah Rendah. Seminar Bahasa Melayu. Sekolah Rendah Greendale.

Sharifah Nor Puteh dan Aliza Ali. (2011). Pendekatan Bermain dalam Pengajaran Bahasa dan Literasi bagi Pendidikan Prasekolah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1(2), 1-15.

Sufean Hussin. 2009. Dasar Pembangunan Pendidikan Malaysia-Teori dan Analisa. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tamam Timbang, Zamri Mahamod dan Afendi Hamat. (2011). Faktor dan Kesan Masalah Membaca dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah Kerajaan Di Brunei Darussalam. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1(1), 89-107.

Tamam Timbang, Zamri Mohamod, Nik Mohd Rahim Nik Yusoff dan Jamaluddin Badlishah.  (2010). Masalah Membaca Murid-Murid Sekolah Rendah Kerajaan Di Brunei Darussalam: Satu Kajian Kes. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35(2), 77-85.

Tiong Leh Ling dan Zaidatun Tasir. (2010). Pendekatan Pembelajaran Kemahiran membaca Menerusi Lagu dan Muzik Berasaskan Komputer Bagi Murid Tahun Satu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 2(1), 35-51.

Titin Nurhidayati. (2012). Implementasi teori belajar Ivan Petrovich Pavlov (Classical Conditioning) dalam Pendidikan. Jurnal Falasifa, 3(1), 23-43.

Tuan Jah Tuan Yusof. (2012). Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu. Puchong. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Vincent Pang dan Denis Lajium. (2014). Penilaian Dalam Pendidikan. Kota Kinabalu. Universiti Malaysia Sabah.

Yahya Othman. (2007). Mengajar membaca: Teori Dan Aplikasi Panduan Meningkatkan Kemahiran Mengajar Membaca. Edisi kedua. Kuala Lumpur. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Yahya Othman, Aisah Md. Daud, Azmey Othman, Dk. Siti Ardiah Pg. Mohiddin dan Maszuraimah Muizz Sulaiman. (2012). Pelaksanaan Pengajaran Membaca Menggunakan Kaedah Fonik Peringkat Prasekolah Di Brunei Darussalam. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 2(1), 93-109.

Yeap Keng Leng. (2000). Kajian Kualitatif: Satu Pengenalan. Edisi Penyelidikan. Jurnal Keningau, 3, 25-27.

Zamri Mahamod dan Nor Razah Lim. (2011). Kepelbagaian kaedah penyoalan lisan dalam pengajaran guru Bahasa Melayu: Kaedah Pemerhatian. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1(1), 51-65.
Published
2018-03-14
How to Cite
Binti Maddahiri, A., Abdullah @ Jerry, M. K., Bin Mosin, M., Bin Ahmid, M. H. and Binti Asul, H. (2018) “Amalan Pengajaran Guru LINUS-Literasi”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 3(2), pp. 32 - 39. doi: 10.47405/mjssh.v3i2.72.
Section
Articles