Pengukuhan Orientasi Seksual Terhadap Sesama Jenis (Gay) dalam kalangan Remaja Lelaki: Implikasi Terhadap Keluarga dan Rakan Sebaya

  • Abdul Rashid Abdul Aziz Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Rezki Perdani Sawai Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Mohamad Isa Amat Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Norsuhaida Che Musa Fakulti Syariah dan Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Joki Perdani Sawai Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Keywords: orientasi seksual, gay, homoseksual, hubungan seks antara lelaki

Abstract

Masalah homoseksual di seluruh dunia kian membimbangkan dan Malaysia turut tidak terlepas dari terkena tempias amalan songsang ini. Tambah merunsingkan adalah apabila perangkaan statistik menunjukkan peningkatan trend individu yang mengamalkan homoseksual (gay) ini. Sesungguhnya orientasi seksual terhadap sesama jenis ini mempunyai pelbagai implikasi negatif kepada pengamalnya dan individu di sekeliling mereka seperti ibu bapa dan rakan sebaya. Justeru, kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti faktor pengukuhan orientasi seksual terhadap sesama jenis (gay) dalam kalangan remaja lelaki serta implikasinya terhadap keluarga dan rakan sebaya. Maklumat yang diketengahkan adalah berdasarkan kajian kualitatif melalui reka bentuk kajian skop. Sebanyak 36 artikel telah dijumpai dan dipilih dari EBSCO-Host, pangkalan data universiti bermula dari tahun 2015 hingga Januari 2021. Melalui teori pengukuhan atau pembentukan identiti gay yang dikemukakan oleh Cass (1996), pemahaman terhadap pengukuhan orientasi seksual terhadap sesama jenis dalam kalangan remaja dapat dihuraikan secara terperinci. Kajian mendapati bahawa terdapat pelbagai faktor yang membawa kepada pengukuhan orientasi seksual terhadap gay termasuklah faktor genetik, gaya asuhan ibu bapa, naluri dan faktor persekitaran. Orientasi seksual terhadap sesama jenis ini juga telah memberikan pelbagai implikasi negatif kepada perhubungan antara ibu bapa dan rakan sebaya. Konklusinya, kajian ini amatlah relevan dan signifikan dalam membincangkan isu homoseksual kerana ia dapat membantu badan-badan terlibat termasuklah keluarga dan rakan sebaya dalam mengatur strategi-strategi terpilih bagi berhadapan dengan implikasi buruk dari amalan homoseksual ini.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad Tarmizi Muhammad. (2016). Kes Kekeliruan Gender (Khuntha): Analisis dari Perspektif Islam dan Perubatan. Jurnal Penyelidikan Islam. No 27, Wilayah Persekutuan: JAKIM.

Amran, H. & Salleh, A. (2015). Kefahaman terhadap aspek pendefinisian dan ciri utama golongan homoseksual. e-Bangi: Journal of Social Science and Humanities, 10(1), 195-207.

Azmin, Yusof & Muhamad Ismail, Abdullah. (2017). Adab Unggul Islam dalam Persahabatan antara Insan. Malaysian Online Journal of Education, 1(2), 102-112.

Azlina Mohd Khir & Che W Hashimi Rafsanjani Che W Raksan. (2019). Faktor Keterlibatan Belia Dalam Isu Gay di Kuala Lumpur. Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia. 145-159.

Azlina Mohd Khir, Che W Hashimi Rafsanjani Che W Raksan, Aini Azeqa Ma’rof & Amna Md Noor. (2019). Kesan Keterlibatan Belia Dalam Aktiviti Gay di Kuala Lumpur. Malaysian Journal of Youth Studies. 2, 93-106.

Berita Harian. (2018). Bilangan gay, transgender semakin meningkat.

Beren, M. (2013). Gay and lesbian families in the early childhood clasroom: Evaluation of an online professional development course. Learning Landscapes, 7(1), 61-79.

Cass, V. (1996). Sexual orientation identity formation: A Western phenomenon.

Coleman, J. (1995). Teenagers and sexuality. Headway Hodder & Stoughton: London.

Fadzilah Abdullah & Noremy Md Akhir. (2019). LGBT dalam Kalangan Mahasiswa di Institusi Pengajian Tinggi Awam. Jurnal Wacana Sarjana, 1-11.

Fontanesi, L., Baiocco, R., Ioverno, S., Santamaria, F., Marasco, B., Baumgartner, E., Willoughby, B & Laghi, F. (2014). Negative Parental Responses to Coming Out and Family Functioning in a Sample of Lesbian and Gay Young Adults. Journal of Child and Family Studies. 1-11. https://doi.org/10.1007/s10826-014-9954-z.

Global AIDS Response Progress Report (2016). Ministry of Health. Kuala Lumpur, Malaysia.

Gullotta, T.P., Adams G.R., Markstrom, C.A. (2000). The Adolescent Experience, fourth edition, U.S.A., Academic Press.

Hafeez, H., Zeshan, M., Tahir, M. A., Jahan, N., & Naveed, S. (2017). Health Care Disparities Among Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Youth: A Literature Review. Cureus, 9(4), e1184. https://doi.org/10.7759/cureus.1184.

Hall, R. (2005). The well of loneliness. Wordsworth Editions.

Hassan, Amran & Amat, Salleh. (2015). Kefahaman terhadap aspek pendefinisian dan ciri utama golongan homoseksual. The Social Science Journal, 10(2), 16-28.

Hegna, K. & Wichstrøm, L. (2007). Suicide Attempts among Norwegian Gay, Lesbian and Bisexual Youths General and Specific Risk Factors. Acta Sociologica, 50. 21-37.

Johnson, M.O., Carrico, A.W., Chesney, M.A., Morin, S.F. (2008) Internalized heterosexism among HIV-positive, gay-identified men: implications for HIV prevention and care. J Consult Clin Psychol, 76(5), 829–39.

Judge, C. C. (2015). Thrown Away for Being Gay: The Abandonment of LGBT Youth and Their Lack of Legal Recourse. Indiana Journal of Law and Social Equality, 3(2), 5. Doi: https://www.repository.law.indiana.edu/ijlse/vol3/iss2/5

Kamal Azmi Abd. Rahman, Mastura Md. Nizam & Ain Balkis Mohd Azam. (2015). Profil

Masyarakat Melayu Malaysia di Media Sosial yang Mempromosikan LGBT. Isu-Isu Semasa Media dan Dakwah. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Mahfudzah, M. (2015). Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender: Perspektif Undang- undang Jenayah Syariah. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat, 19, 29-36.

Mohamad Afandi Md Ismail & Mohd Sabree Nasri. (2019). Gejala Lgbt Di Malaysia: Isu Dan Cadangan Penyelesaian. Journal of Law & Governance, 2(1), 51-65.

Nina Farzuin Md Sharom (2019). Amalan LGBT tidak akan diterima di negara ini:

Mujahid. Berita Harian Online. Dicapai pada 1 April 2021 daripada https://www.sinarharian.com.my/article/17182/BERITA/Nasional/Amalan-LGBT-tidak-akan-diterima-di-negara-ini-Mujahid

Proctor, C. D., Groze, V. K. (1994). Risk factors for suicide among gay, lesbian, and bisexual youths. Social Work Journal, 39(5), 504-513.

Rahman, Q., & Wilson, G. D. 2003. “Born Gay? The Psychobiology of Human Sexual Orientation”. Personality and Individual Differences, 34(8): p. 1337–1382. doi:10.1016/S0191-8869(02)00140-X.

Rezki Perdani Sawai, Noorhawaney Yahaya & Syaidatun Nazirah Abu Zahrin. (2019) Homoseksualiti: Teori, Rawatan dan Pencegahan. Penerbit USIM.

Roseliza Murni Ab. Rahman (2003). Kecelaruan Identiti Jantina: Perspektif Psikososial dan Biologi. Jurnal Psikologi dan Pembangunan Manusia, 19, 41-57.

Savin-Williams, R. C., & Ream, G. L. (2007). “Prevalence and Stability of Sexual Orientation Components During Adolescence and Young Adulthood”. Archives of Sexual Behavior, 36(3), 385–394.

Schneider, W., Körkel, J, & Weinert, F. (1989). Domain-Specific Knowledge and Memory Performance: A Comparison of High- and Low-Aptitude Children. Journal of Educational Psychology, 81, 306-312. http://doi.org/81. 10.1037/0022-0663.81.3.306.

Sell, R. L. (1997). “Defining and Measuring Sexual Orientation: A Review”. Archives of Sexual Behavior, 26(6), 643–658. http://doi.org/10.1023/A:1024528427013

Suriati Ghazali, Jabil Mapjabil, Azilah Mohamad Nor, Narimah Samat, Jas Laile Suzana Jaafar. (2012). Difusi Ruangan Budaya Transeksualisme dan Imaginasi Geografi Pelajar Lelaki Berpenampilan Silang di Universiti Tempatan Malaysia. Journal of Social Sciences and Humanities,7(1),252-266.

Suriati, G., Jabil, M., & Azila, M. N. (2009). Infrastruktur komuniti dan hubungannya dengan golongan transeksual di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. Jurnal Kemanusiaan, Bil. 18.

Syarifah Rohaniah Syed Mahmood. (2011). Effeminacy Among Male University Students of Malaysia: What Are The Underlying Contributing Factors. Kertas Kerja Pembentangan di Seminar Kaunseling Kebangsaan Pelbagai Budaya di UNIMAS 2011.

Ulrichs, K.H. (1994). The Riddle of Man-Manly Love. Buffalo, New York: Prometheus Books.

Weeden, C., Lester, J. A., & Jarvis, N. (2016). Lesbians and Gay Men's Vacation Motivations, Perceptions, and Constraints: A Study of Cruise Vacation Choice. Journal of homosexuality, 63(8), 1068–1085. https://doi.org/10.1080/00918369.2016.1150045

Zuraidah, Che Zarrina & Chang (2018). Transgenderisme di Malaysia: Pelan Bimbingan Kembali Kepada Fitrah. Afkar Journal, 20(2), 279-322
Published
2021-05-10
How to Cite
Abdul Aziz, A. R., Sawai, R. P., Amat, M. I., Che Musa, N. and Perdani Sawai, J. (2021) “Pengukuhan Orientasi Seksual Terhadap Sesama Jenis (Gay) dalam kalangan Remaja Lelaki: Implikasi Terhadap Keluarga dan Rakan Sebaya”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(5), pp. 12 - 21. doi: 10.47405/mjssh.v6i5.795.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)