Kompetensi Guru Terhadap Pembelajaran dan Pemudahcaraan Sejarah Berasaskan Aplikasi Google Classroom

  • M. Kaviza Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia (UUM)
Keywords: kompetensi, pengetahuan, kemahiran, sikap, guru sejarah, aplikasi Google Classroom

Abstract

Kajian berbentuk tinjauan ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti tahap kompetensi terhadap pembelajaran dan pemudahcaraan sejarah berasaskan aplikasi Google Classroom dari segi pengetahuan, kemahiran dan sikap dalam kalangan guru. Seramai 60 orang guru terlibat dalam kajian ini. Instrumen kajian ini merupakan soal selidik. Data kajian ini dianalisis secara statistik deskriptif dan inferensi iaitu ujian-t sampel tak bersandar melalui perisian IBM SPSS. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa tahap kompetensi terhadap pembelajaran dan pemudahcaraan sejarah berasaskan aplikasi Google Classroom adalah berada pada tahap sederhana. Dari segi konstruknya, tahap kompetensi pengetahuan berada pada tahap tinggi, manakala tahap kompetensi kemahiran dan kompetensi sikap pula berada pada tahap sederhana dalam kajian ini. Tambahan pula, dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan min yang signifikan bagi kompetensi terhadap pembelajaran dan pemudahcaraan sejarah berasaskan aplikasi Google Classroom berdasarkan jantina. Sungguhpun begitu, dapatan kajian ini telah melaporkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan bagi min kompetensi pengetahuan terhadap pembelajaran dan pemudahcaraan sejarah berasaskan aplikasi Google Classroom berdasarkan jantina, manakala tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi min kompetensi kemahiran dan sikap terhadap pembelajaran dan pemudahcaraan sejarah berasaskan aplikasi Google Classroom berasaskan jantina. Implikasi kajian ini telah memaparkan maklumat bahawa guru-guru mempunyai tahap kompetensi yang baik terhadap perlaksanaan proses pembelajaran dan pemudahcaraan sejarah berasaskan aplikasi Google Classroomdengan lebih efektif dan berkesan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Aziz Ishak, Aida Zuraina Ahmad Talaat. (2020). Pembelajaran atas talian: Tinjauan terhadap kesediaan dan motivasi dalam kalangan pelajar diploma logistic dan pengurusan rantaian bekalan, Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang. Jurnal Dunia Pendidikan, 2(4), 68-82.

Almio, S.H & Sri, S. (2019). Teacher’s experiences on the use of Google Classroom. 3rd English Language and Literature International Conference, 172-178.

Anuar Ahmad & Nelson Jingan (2015). Pengaruh Kompetensi kemahiran guru dalam pengajaran terhadap pencapaian akademik pelajar dalam mata pelajaran sejarah. Juku: Jurnal Kurikulum Pengajaran Asia Pasifik, 3(2), 1-11.

Fitriningtiyas, D.A., Umamah, N & Sumardi. (2018). Google Classroom: as a media of learning history. ICEGE 2018, 1-8.

Greta, B.G & Ove, E. H. (2020). “I just Google it” – Developing professional digital competence and preparing student teachers to exercise responsible ICT use. Nordic Journal of Comparative and International Education, 4(3), 39-45.

Kaukah, A.Z. (2018). Effectiveness of Google Classroom: Teachers’ perceptions. PRIZREN Social Science Jurnal, 2(2), 52-66.

Kaviza, M. (2020). Kesediaan Guru Sejarah Terhadap Penggunaan Google Classroom”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(8), pp. 133 - 139.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Lilis, D.F & Heri, S. (2020). Perbandingan tingkat Usability Google Classroom berdasarkan perspektif teachers’ pada penguruan tinggi. SISTEMASI: Jurnal Sistem Informasi, 9(1), 63-72.

Liu, H.C., & Chuang, H.H. (2016). Integrating Google Classroom to teach writing in Taiwan. Minnesota e-Learning summit.

Martinez-Mones, A., Reffay, C., Torio, J.H., & Cristobal, J.A.M. (2017). Learning analytics with Google Classroom: exploring the possibilities. Proceedings of the 5th International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality.

Muhammad, L.H., Wibawo, H.P & Jan, W. (2019). Pre-service student teachers’ perception of using Google Classroom in a blended course. Humanities & social Sciences Reviews, 7(2), 363-368.

Norasyikin Osman & Mohd Isa Hamzah (2016). Hubungan kesediaan pelajar mengikuti pembelajaran berasaskan Blended Learning berdasarkan jantina dan program. Jurnal Kurikulum dan Pengajaran Asia Pasifik, 4(2), 1-9.

Nunnally, J.C., & Bernstein, I.H. (1994). Psychometric theory (3rded.). New York: McGraw Hill.

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2018). Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Empat dan Lima. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Shahinaz, A.O.B. (2017). The Impact of Google Classrooom applications on the teaching efficiency of pre-teachers.International Journal of Social Sciences and Education, 7(2), 45-54.

Siti Salwa Atan & Jamaludin Badusah. (2013). Aplikasi rangkaian Sosial Google Plus dalam pengajaran dan Pembelajaran Komponen Sastera. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 3(1), 31-41.

Swita, A. H & Heri, P. (2019). Pemanfaatan Google Classroom sebagai media pembelajaran online di universitas dian Nuswantoro. WACANA, 18(2), 225-233.

Ul, N.E.F., Lilis, S & Trisnendri, S. (2019). Penerapan Google Classroom dalam Pembelajaran Bahasa Inggeris kepada guru Bahasa Inggeris SMP di Subang. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 183-191.
Published
2020-08-31
How to Cite
Kaviza, M. (2020) “Kompetensi Guru Terhadap Pembelajaran dan Pemudahcaraan Sejarah Berasaskan Aplikasi Google Classroom”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(9), pp. 175 - 184. doi: 10.47405/mjssh.v5i9.803.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>