Amalan Komunikasi Verbal Guru Bahasa Arab dan Hubungannya dengan Sikap Murid dalam Pengajaran Bahasa Arab di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA)

  • Andi Kaswia Abdul Kadir Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya (UM)
  • Zawawi Ismail Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya (UM)
Keywords: komunikasi verbal, sikap, bahasa Arab, pengajaran bahasa

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap amalan Komunikasi Verbal (KV) guru Bahasa Arab dan hubungannya terhadap sikap murid dalam pengajaran Bahasa Arab di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). Kajian kuantitatif ini menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen. Seramai 538 orang murid tingkatan dua dari seluruh SMKA di Malaysia terlibat sebagai responden. Pemilihan sampel dibuat menggunakan kaedah pensampelan rawak berstrata mengikut zon. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan inferensi korelasi Pearson dan dilakukan dengan menggunakan perisian SPSS. Hasil kajian menunjukkan bahawa tahap amalan KV guru Bahasa Arab berada pada tahap tinggi iaitu dengan skor min 4.13 dan sisihan piawai 0.5. Adapun hubungan antara amalan KV guru dan sikap murid menunjukkan terdapat hubungan korelasi positif dan signifikan antara pemboleh ubah yang diuji. Hubungan antara amalan KV guru dan sikap murid adalah positif (r = .596, p = <.05) pada tahap signifikan 0.01. Kajian ini menunjukkan bahawa sekiranya amalan KV guru tinggi dan kerap, maka sikap murid juga akan bertambah baik. Penemuan ini akan membantu pentadbir pendidikan, terutama guru Bahasa Arab, untuk meningkatkan tahap kecekapan KV mereka.

Statistics
Abstract views: 123 , PDF downloads: 111

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ab Halim Tamuri & Mohamad Khairul Azman Ajuhary . (2010). Amalan Pengajaran Guru Pendidikan Berkesan Berteraskan Konsep Mu'allim. Journal of Islamic and Arabic Education 2(1), 43-56.

Arba'ie Sujud, Che Ibrahim Salleh dan Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi . (2007). Bahasa Verbal dan Non Verbal sebagai Cerminan Masyarakat Dalam Novel-novel Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 18.

Bunyamin Han & Rasim Tosten. (2016). In-class Teacher-student Communication According to High Scchool Students' perceptions. New trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 190-198.

Brosh, H. (1996). Perceived characteristics of the effective language teacher. Foreign Language Annals, 29(2), 125-136.

Chua, Y. P. (2014a). Kaedah dan Statistik Penyelidikan Buku 1 : Kaedah Penyelidikan Edisi Ketiga. Shah Alam, Selangor: McGraw-Hill Education (Malaysia) Sdn.Bhd.

Chua, Y. P. (2014b). Kaedah dan Statistik Penyelidikan Buku 2 : Asas Statistik Penyelidikan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: McGraw-Hill Education (Malaysia) Sdn.Bhd.

Churiyah, Y. (2011). Bahan Belajar Mandiri (BBM) komunikasi lisan dan tertulis . Retrieved from Google Scholar: http://file.upi.edu/Direktori/dual- Modes/Pendidikan_Bahasa_Dan_Sastra_Indonesia_Di_Sekolah_Dasar_Kelas_Rendah/ Bbm_1.pdf

DosenPendidikan.Com. (2014). Komunikasi Lisan dan Tertulis – Pengertian, Ciri, Jenis, Prinsip, Syarat, Bentuk, Kelebihan & Kekurangan. Retrieved from DosenPendidikan.Com: https://www.dosenpendidikan.co.id/komunikasi-lisan-dan-tertulis/

Fahainis Mohd Yusof & Haslina Halim. (2014). Understanding Teacher Communication Skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 471-476.

Halias, N. (2016). Komunikasi Nonverbal Dalam Pengajaran Bahasa Arab di Sekolah Menengah Agama. Kuala Lumpur: Fakulti Pendidikan Universiti Malaya.

Helmi Akhtar dan Ilhaamie Abdul Ghani Azmi. (2017). Komunikasi Kepimpinan Berkesan. Jurnal Syariah, 25(3), 531-562.

Kendon, A. (1981). Introduction: Current Issues in the Study of 'Nonverbal Communication. In A. Kendon, Nonverbal communication, interaction, and gesture (pp. 1-53). The Hague: Mouton.

Khalip Musa & Hariza Abd. Halim. (2015). Kemahiran Interpersonal Guru dan Hubungan dengan Pencapaian Akademik Pelajar. Jurnal Pendidikan Malaysia, 40(2), 89-99.

Khotimah, I. H. (2019, November 13). Komunikasi Verbal Dan Nonverbal Dalam Diklat. Retrieved from Researchgate: https://www.researchgate.net/publication/337208719

Loy, K. J. (2006). Effective teacher communication skills and teacher quality. Ohio: Ohio State Univeristy.

Mohamad Ziyad Mukhtar & Saini Ag. Damit. (2017). Aplikasi Lughat al-fasl dalam Pengajaran Bahasa Arab. MANU, 26, 153-183.

Mohammad Rusdi Ab. Majid & Zawawi Ismail. (2017). Kreativiti Pengajaran Guru Bahasa Aarab di Malaysia. Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 4(4), 27-38.

Mohd Khairuddin Abdullah,Khalid Hj Johari,Ag Yusof Ag Chuchu & Halimah Laji. (2014). Komunikasi Guru Dalam Bilik Darjah Dan Tingkah Laku Delinkuen Murid Sekolah Menengah. Jurnal Pemikir Pendidikan (Journal for Educational Thinkers), 5, 59-77.

Mohd Safiee Hj. Idrisa, Hj. Ashari Sikorb, Siti Zahara Binti Mohd Ariff, Mohd Zaid Mustafac, Ahmad Rizal Madard dan Latifah Md. Ariffin. (2008). Komunikasi Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka. Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008. Universiti Teknologi Malaysia.

Naef Ahmad Sulaiman & Adil Jabir Saleh Muhammad. (2011). Al-Musyrif al-Fanniy fi Asalib Tadris al-Lughah al-Arabiyah. Amman, Jordan: Dar al-Quds, Dar Qandil.

Nancy anak Ngumbang & Zamri Mahamod. (2017). Sikap, minat dan motivasi murid Melanau dalam pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature, 8, 47-58.

Nicoleta Duta, Georgeta Panisoara & Ino-Ovidiu Panisoara. (2015). The Effective Communication in Teaching, Diagnostic Study Regarding the Academic Learning Motivation to Students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1007-1012.

Noor Shamsinar, Z., Abdul Razif, Z., Ahmad Zabidi, A.R., Mohammad Rushdan, A., Hasmadi, H., Rofian, I., Mohd Redzauddin, G. (2017). Kompetensi Guru Bahasa Arab Dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia. http://conference.kuis.edu.my/pasak2017.

Noorafini, K., Saini, A.D., & Muhammad Suhaimi, T. . (2017). Pengaruh Sikap Pelajar dan Pengajaran Guru Terhadap Penguasaan Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar PPIB, UMS. Jurnal ‘Ulwan, 1, 125-142.

Nunnally, J.C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory (3rd Ed.). New York: McGraw-Hill.

Nurul Salmi Mohd Dazali dan Mohd Isha Awang. (2014). Tahap Kemahiran Komunikasi Dalam Kalangan Pelajar Sarjana Muda Pendidikan IPTA Di Utara Semenanjung Malaysia. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu -JPBM, 4,, 44-56.

Omar, A. (1989a). Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua Atau Bahasa Asing Dan Pengajarannya Di Sekolah. In A. Omar, Kaedah Pengajaran Bahasa (pp. 34-56). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Omar, A. (1989b). Pengajaran Bahasa Untuk Kemahiran Berkomunikasi : Pendekatan Wacana. In A. Omar, Kaedah Pengajaran Bahasa (pp. 57-73). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka, KPM.

Saussure, Louis de; Rocci, Andrea. (2016). Verbal communication. An introduction. In L. d. Saussure, & A. Rocci, Verbal communication (p. 3). Berlin: DE GRUYTER MOUTON.

Shaari, A. S. (2008). Guru Berkesan Petua dan Panduan. Sintok: Penerbit Universiti Utara Malaysia.

Siti Fatimah Ahmad dan Ab Halim Tamuri. (2010). Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-QAF. Journal of Islamic and Arabic Education, 29(2), 53-64.

Sohana Abdul Hamid & Hairun Najuwah Jamali. (2017). Komunikasi Berkesan Membina Sahsiah Pelajar. ISLAM TRANSFORMATIF: Journal of Islamic Studies, 1(1).

Taufina. (2015, November ). Makna Komunikasi Verbal dan Unsur Nonverbalnya Dalam Tuturan Konstatif Di Kleas I Sekolah Dasar. Sekolah Dasar, 24(2), 99-110.

Tetti Nauli Panjaitan, Ima Suryani, Sri Wanasari & Syarifah Chairunisak. (2017). Interaction of Verbal Communication of The Teacher From The Philippines In The Teaching Activity For Nursery II Students At The Singapore International Schoool, Medan . International Journal Of Scientific & Technology, Research, 6(7), 33-40.

Ulmi, N. (2017). Komunikasi Verbal dan Non Verbal Dalam Proses Tahfidz Al-Quran. Uin Radan, Intan Lampung: Tesis Sarjana Tidak diterbitkan.

Utah, R. b. (2013). IBM SPSS Statistic For Window. Pejabat Teknologi Maklumat.

Yaacob, H. F. (2014). Komunikasi Antara Manusia. Johor, Malaysia: UTM Press Universiti Teknologi Malaysia.

Zaini, R. (2014). Studi Atas Pemikiran B.F. Skinner Tentang Belajar. TERAMPIL: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, 1(1), 118-129.

Zawawi Ismail, Ab Halim Tamuri, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff dan Mohd Ala-Uddin Othman. (2011). Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Di SMKA. GEMA Online™ Journal of Language Studies, 11(2), 67-82.

Zawawi Ismail, ordin Halias, Rahimi Md Saad dan Mohd Faisal Mohamed. (2018). The relationship between teachers’ Non Verbal Communication Practice (NVCP), students’ attitude and motivation, Herald NAMSCA 3, 531-536.
Published
2021-07-10
How to Cite
Abdul Kadir, A. K. and Ismail, Z. (2021) “Amalan Komunikasi Verbal Guru Bahasa Arab dan Hubungannya dengan Sikap Murid dalam Pengajaran Bahasa Arab di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA)”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(7), pp. 118 - 126. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.825.
Section
Articles