Keharmonian Kaum Berasaskan Sunnah: Kajian Terhadap Piagam Madinah

  • Helimy Aris Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Amran Abdul Halim Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Nazri Muslim Pusat Pengajian Citra, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Keywords: keharmonian kaum, piagam Madinah, etnisiti, idea perlembagaan

Abstract

Masyarakat yang terdiri daripada pelbagai latar belakang sosial sering terdedah kepada konflik. Hal ini boleh menimbulkan isu seperti diskriminasi, pergaduhan, peperangan, penindasan dan sebagainya. Oleh sebab itu, kesepaduan sosial memainkan peranan penting untuk mencapai keharmonian dalam masyarakat majmuk. Yathrib (nama Madinah sebelum berlakunya peristiwa hijrah) umpamanya, terpahat dalam sejarah peradaban Semenanjung Tanah Arab sebagai ‘kawasan konflik’ kerana pergaduhan dan peperangan berterusan antara kaum Aus dan Khazraj. Nabi Muhammad SAW selaku ketua negara telah menggubal Piagam Madinah dalam usaha mengurus penduduk Madinah yang berbeza kaum, bahasa, agama dan adat budaya. Piagam Madinah merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia yang berjaya mengurus masyarakat majmuk sehingga Madinah menjadi sebuah negara yang disegani. Selain aspek kewarganegaraan, Piagam Madinah juga diyakini mengandungi ramuan yang mampu mengharmonikan hubungan antara kaum. Walau bagaimanapun, ia belum pernah disoroti secara kritikal dalam kajian-kajian semasa. Justeru, penulisan ini bertujuan untuk menyingkap beberapa panduan Islam dalam mewujudkan keharmonian kaum melalui Piagam Madinah yang dianggap sebagai perintis idea perlembagaan dalam sejarah Islam. Hasil kajian menunjukkan Islam tidak memusuhi kepelbagaian etnik. Sebaliknya ia dianggap sebagai salah satu pemangkin budaya, ekonomi dan politik negara bertamadun.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd al-ʿAzīz Muḥammad al-Khalaf (2020). Wathīqat al-Madīnah wa Dawruhā fī Irsā` al-Muwāṭanah. roayamedia.org.

Abdul Monir Yaacob (1986). Hak Asasi Manusia Menurut Islam: Sejarah dan Konsepnya. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abul Hassan Ali Al-Hasany An-Nadwy (1983). Riwayat Hidup Rasulullah SAW (Terj. Bey Ariffin & Yunus Ali Muhdhar). Singapura: Pustaka Nasional.

Afzalur Rahman (1992). Ensiklopedia Sirah, Sunah, Dakwah dan Islam Jilid 1(Terj. Zaharah Salleh: Muhammad S.A.W. Encyclopaedia of Seerah, Volume 1). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad Barakat (1979). Muhammad and the Jews. New Delhi: Vikas Publishing House.

Ahmad Ibrahim & Dzafar El-Qasimy (1985). Piagam Madinah: Pandangan dan Ulasan (Terj. Abu Bakar Hamzah). Kuala Lumpur: Gelanggang Kreatif.

Ahmad Khairuddin (2007). Konstitusi Madinah Latar Belakang dan Dampak Sosialnya. Al-Banjari, 5(9), 1-20.

Al-Baghdādī, Abū ʿUbayd (t.t). Al-Amwāl. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Bayhaqī, Ahmad bin Husayn (2003). Al-Sunan al-Kubrā. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah.

ʿAlī Nadīm al-Ḥimṣī (2010). Al-Islāmīyūn wa al-Mushārakah fi Mujatamʿ Mutanawwiʿ: Mafhūm al-Muwāṭanah fi al-Sharīʿat al-Islāmīyah, Ṣaḥīfat al-Madīnat al-Munawwarah Namūzajan. Almaaref.org.

Al-Imam Al-Bukhary (2009). Terjemahan Hadis Shahih Bukhari Jilid I, II, III & IV (Terj. H. Zainuddin Hamidy et al.). Kuala Lumpur: Klang Book Centre.

Al-Muṭṭalibī, Muḥammad bin Isḥāq (1978). Sirat Ibn Isḥāq. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Naysābūrī, Muslim bin al- Ḥajjāj (t.t). Saḥīḥ Muslim. Beirut: Dār Iḥyā` al-Turāth al-ʿArabī.

Al-Sijistānī, Abu Dawūd (2009). Sunan Abu Dāwūd. Beirut: Dār al-Risālat al-ʿĀlamī.

Al-ʿUmarī, Akram Ḍiyā` (2007). Al-Sirat al-Nabawīyat al-Ṣaḥīḥāh. Riyadh: Maktabat al-ʿUbaykān.

Che Bakar Che Mat et al. (2007). Pengenalan kepada Sistem Kemasyarakatan dan Kenegaraan Islam. Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA).

Guillaume, A. (2004). The Life of Muhammad. Karachi: Oxford University Press.

Hamka (Haji AbdulMalik AbdulKarim Amrullah) (1985). Tafsir Al-Azhar Juzu’ 10-11-12. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Ibn Ishaq (1970). Sirat Rasulullah (Terj. Alfred Guillaume: TheLife of Muhammad). Lahore: Oxford University Press.

Ibn Zanjuyah, Ḥumayd bin Makhlad (1986). Al-Amwāl. Saudi Arabia: Markaz al-Malik Fayṣal.

Ibnu Khaldun (1993). Mukadimah Ibn Khaldun (Terj. Dewan Bahasa dan Pustaka). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Izzuddin (2008). Konsep Ummah dalam Piagam Madinah. Jurnal Darussalam, 7(2), 109-122.

J. Suyuthi Pulungan (1993). Prinsip-Prinsip dalam Perlembagaan Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur’an. Disertasi Doktor Falsafah, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mat Saad Abdul Rahman (1995). Kedudukan Masyarakat Bukan Islam dalam Sejarah Pemerintahan Islam. Dlm. Pemerintahan Islam dalam Masyarakat Majmuk. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.

Muhammad Al-Ghazaliy (1997). Fiqhus Sirah: Menghayati Nilai-Nilai Riwayat Hidup Muhammad Rasulullah SAW (Terj. Abu Laila & Muhammad Tohir). Klang: Klang Book Centre.

Muhammad Al-Hasyimi Al-Hamidi (2006). Sirah Nabawiyah: Muhammad for the Global Village (Terj. Zulfakar Ali & Alimin Kuto Al-Madjid). Jakarta: Rabitha Press.

Muḥammad Ḥamīd Allah al-Ḥaydar Ābādī (1987). Majmūʿat al-Wathā`iq al-Siyāsīyah li al-ʿAhd al-Nabawī wa al-Khilāfat al-Rashīdah. Beirut: Dār al-Nafāis.

Muhammad Sa‘id Ramadan Al-Buti (1997). Fiqh Al-Sirah Jilid 2 (Terj. Mohd. Darus Sanawi ‘Ali). Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar.

Muhammed Hamidullah (1968). The Muslim Conduct of the State. Lahore: Ashraf.

Mustafa Al-Siba‘ei (1985). Al-Sirah Al-Nabawiyyah (Terj. Nabhan Hussin: Al-Sirah Al-Nabawiyyah Durus Wa‘ibar). Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar.

Mustafa Ramadhan (1991). Inti sari Seerah Muhammad bin Abdullah SAW. Kuala Lumpur: A.S Noordeen.

Naeem Siddiqi (1982). Muhammad Membentuk Ummah (Terj. Mustaffa Ramadhan: Muhammad the Benefactory of Humanity). Pulau Pinang: Concentration Book Centre.

Peters, F. E. (1994). Muhammad and the Origins of Islam. New York: State University of New York Press.

Qaradawi, Yusuf (t.t). Al-Waṭan wa al-Muwāṭanah fī Ḍaw` al-Uṣūl al-ʿAqadīyah wa al-Maqāṣid al-Sharʿīyah. Egypt: Dār al-Shurūq.

S. Abul Hasan Ali (1982). Muhammad Rasulullah. The Apostle of Mercy (Terj. Mohiuddin Ahmad). Lucknow, India: Academy of Islamic Research & Publications.

Saari Sungib (2013). Rahsia-Rahsia Besar disebalik Sirah Rasulullah SAW. Selangor: Kemilau Publika.

Shaikh Sofiy Al-Rahman Al-Mubarakfuri (2011). Sirah Rasulullah SAW (Terj. Mohd Darus Senawi Ali: Al-Raheeq Al-Makhtum). Selangor: Crescent News (K.L) & Kumpulan Usahawan Muslim.

Shamsul Amri Baharuddin (Ed.) (2007). Modul Hubungan Etnik. Putrajaya: Universiti Teknologi Mara (UPENA).

Sosrodirdjo, H. R. M. (1988). Ensiklopedia Istilah Agama Islam. Kuala Lumpur: Golden Books Centre.

Watt, W. M. (1956). Muhammad at Medina. London: Oxford University Press.

Zainal Abidin Ahmad (1973). Piagam Nabi Muhammad SAW: Konstitusi Negara Bertulis Pertama di Dunia. Jakarta: Bulan Bintang.

Zaleha Embong (2016). Ta‘awun Piagam Madinah Dalam Pembangunan Komuniti Majmuk di Kawasan Rukun Tetangga Timur Laut dan Barat Daya, Pulau Pinang. Tesis Doktor Falsafah.Universiti Sains Malaysia. Tidak diterbitkan.
Published
2021-07-10
How to Cite
Aris, H., Abdul Halim, A. and Muslim, N. (2021) “Keharmonian Kaum Berasaskan Sunnah: Kajian Terhadap Piagam Madinah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(7), pp. 139 - 148. doi: 10.47405/mjssh.v6i7.836.
Section
Articles