Kaedah Humor dalam Pengajaran oleh Guru Bahasa Melayu di Sekolah Rendah : Satu Kajian Fenomenologi

  • Hafifi H. Horace Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Musirin Mosin Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Keywords: kaedah humor, pengajaran, sekolah rendah, Bahasa Melayu

Abstract

Penyelidikan ini adalah mengenai kaedah humor dalam pengajaran guru Bahasa Melayu di Sekolah Rendah. Pendekatan kajian yang digunakan adalah menggunakan kajian kualitatif. Manakala reka bentuk kajian adalah fenomenologikal. Instrumen yang digunakan dalam melaksanakan pengumpulan data adalah temu bual separa berstruktur, rakaman audio pengajaran dan analisis dokumen. Pemilihan peserta kajian seramai empat orang adalah secara bertujuan dan berdasarkan kriteria humor yang ditentukan oleh penyelidikan berpandukan kajian-kajian lepas mengenai humor dalam pengajaran. Analisis data telah dilaksanakan dengan menggunakan analisis tematik. Tema-tema yang dihasilkan adalah berdasarkan pengulangan elemen berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil analisis dapatan daripada data verbatim para peserta kajian. Hasil kajian menunjukkan bahawa kaedah humor dalam pengajaran oleh peserta kajian adalah sesuai dengan konteks pengajaran Bahasa Melayu dan juga kepada para murid dalam suasana Pengajaran dan Pemudahancaraan Bahasa Melayu. Tema yang muncul daripada elemen dan kategori yang dihimpunkan ialah terdiri daripada tiga tema iaitu kaedah humor secara komunikasi, kaedah humor menggunakan bahan dan kaedah humor secara variasi pengajaran. Kesimpulannya, para peserta kajian menggunakan humor yang bersesuaian dan boleh diterima oleh murid di sekolah rendah. Kaedah humor yang digunakan juga adalah seiring dengan konsep pembelajaran menyeronokkan serta kaedah didik hibur yang ditekankan dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Justeru, dapatan yang diperoleh daripada penyelidikan ini adalah diharapkan untuk dicadangkan sebagai satu panduan pengajaran penggunaan humor dalam pengajaran oleh guru Bahasa Melayu di sekolah rendah bermula daripada pendedahan di peringkat Jabatan Pelajaran Negeri seterusnya di peringkat Pejabat Pendidikan Daerah dan latihan dalaman di peringkat sekolah rendah kelak.

Statistics
Abstract views: 238 , PDF downloads: 145

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Rasid Jamian, Shamsudin Othman, H. H. (2015). Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Kartun Dalam Transformasi Pengajaran Penulisan Karangan Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 3, 129–140. https://doi.org/ISSN:2180-4842

Amin Senin, (2018). Melangkah Ke Hadapan, Gerak Kerja & Fokus Tumpuan KPPM 2018, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Abdul Rasid Jamian, Nurul Nadiah Razali, & Shamsudin Othman. (2016). Pengaplikasian Teknik Didik Hibur Meningkatkan Pencapaian Penulisan Karangan Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Malaysia, 41(1), 39–45. https://doi.org/10.1002/pol.1951.120070214

Abdul Rasid Jamian, H. (2013). Pelaksanaan pembelajaran menyeronokkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 3, 49–63.

Abd. Samad, R.S., & Gooi, (2005). Hubungan Antara Iklim Sekolah dengan Kepuasan Kerja guru Sekolah Menengah di Wilayah Persekutuan. Jurnal Pendidikan Universiti Malaya, 25, 163-178

Azriana Abdul Manan, Y. (2011). Humor Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Seminar Bahasa Melayu, 31–38.

Adamson, G., O'Kane, D., & Shevlin, M. (2005). Students' Ratings of Teaching Effectiveness: A Laughing Matter? Psychological Reports, 96(1), 225-226. doi:10.2466/pr0.96.1.225-226

Asmah Hj. Omar (2008). Eksiklopedia Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bakar, F. A. (2018). The use of Humour in Teaching And Learning In Higher education. University Of Otago ,Dunedin, New Zealand.

Bahagian Pembangunan Kurikulum (2010). Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Malaysia (draf), Putrajaya : Kementerian Pendidikan Malaysia.

Bahagian Pembangunan Kurikulum (2011). Kurikulum Standard Bahasa Malaysia (draf). Putrajaya : Kementerian Pelajaran Malaysia.

Bahagian Pembangunan Kurikulum (2012). Kurikulum Standard Bahasa Malaysia (draf). Putrajaya : Kementerian Pelajaran Malaysia.

Bahagian Pembangunan Kurikulum (2013). Kurikulum Standard Bahasa Malaysia(draf). Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia

Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry anti 'Research Design. 2nd edition. Thousand Oaks, CA: Sage.

Creswell, J. (2009). Research Design - Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. 3rd edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Creswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. 3rd edition. Los Angeles: Sage.

Creswell, J. W. (2014). A Concise Introduction to Mixed Methods Research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications.

Frymier, A. B., Wanzer, M. B., & Wojtaszczyk, A. M. (2008). Assessing Students’ Perceptions of Inappropriate and Appropriate Teacher Humor. Communication Education, 57(2), 266-288. doi:10.1080/03634520701687183

Khairuddin Mohamad,Mairdah Alias, Rafiah Daud, Thahir Nurudin, J. (2012). Modul Didik Hibur Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Malaysia

Malaysia, S. K. P. (2010). Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. Kementerian Pendidikan Malaysia.

Malaysia, K. P. (1999). Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999. Penyediaan Rekod.

Merriam, S, B. (2009). Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation. San Fransisco, CA : John Wiley & Sons, Inc.

Merriam,S. B. (2015). Qualitative Research: Designing, Implementing, and PublishingStudy. In Handbook of Research on Scholarly Publishing and Research Methods, pp. 125-140. Hershey, Pa: IGI Global.

Othman Lebar. (2007). Penyelidikan Kualitatif: Pengenalan Kepada Teori dan Metod. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Othman Lebar. (2015). Penyelidikan Kualitatif. Pengenalan Kepada Teori Dan Metode. Tanjung Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Senin, A. (2018). Melangkah ke Hadapan: Gerak kerja & Fokus Tumpuan KPPM 2018.

Shaffe Mohd Daud, Roselan Baki, R., & Sahandri Ghani Hamzah. (2011). Pengaruh Amalan Jenaka Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Murid. Asia Pasific Journal of Educators and Education, 26(1), 125–144.

Tay, M. G. (2015). Pembelajaran menyeronokkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Jurnal Penyelidikan IPG KBL, 12, 1–23. https://doi.org/10.1016/j.procs.2014.02.024

Wanzer, M., Frymier, A. B., & Irwin, J. (2010). An Explanation of the Relationship between Instructor Humor and Student Learning: Instructional Humor Processing Theory. Communication Education, 59(1), 1-18. doi:10.1080/03634520903367238

Zamri Mahamod, & Magdeline anak Nor. (2012) Penguasaan pengetahuan pedagogi kandungan guru bahasa Iban. GEMA: Online Journal of Language Studies, 12(2), 593-608.

Ziv, A. (1988). Teaching and Learning with Humor. The Journal of Experimental Education, 57(1), 4-15. doi:10.1080/00220973.1988.10806492

Ziyaeemehr, A., Kumar, V., & Abdullah, M. (2011). Use and Non-use of Humor in Academic ESL Classrooms. English Language Teaching, 4(3).
Published
2021-07-10
How to Cite
Horace, H. and Mosin, M. (2021) “Kaedah Humor dalam Pengajaran oleh Guru Bahasa Melayu di Sekolah Rendah : Satu Kajian Fenomenologi”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(7), pp. 63 - 70. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.884.
Section
Articles