Tahap Pengetahuan Kolokasi Bahasa Arab dalam kalangan Pelajar Universiti Awam Malaysia

  • Lily Hanefarezan Asbulah Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Keywords: pengetahuan kolokasi, bahasa Arab, bahasa asing, universiti awam, korpus

Abstract

Kolokasi merupakan aspek bahasa yang ditemui oleh semua bahasa dan merupakan gandingan dua patah perkataan (leksikal) atau lebih yang membawa maksud baru dan berbeza daripada maksud bagi perkataan tunggal (asal). Pelajar yang memiliki tahap penguasaan kolokasi yang tinggi diiktiraf sebagai individu yang mencapai tahap kompeten dalam komunikasi dan memiliki kefasihan yang tinggi. Kajian tinjauan ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap pengetahuan kolokasi Bahasa Arab dalam kalangan pelajar university awam. Kajian ini merupakan kajian kuantittaif yang berbentuk tinjauan (cross-sectional) yang melibatkan seramai 344 responden daripada kalangan pelajar tahun akhir dari lapan buah universiti awam di Malaysia. Data yang diperolehi dianalisis secara dekskriptif menggunakan perisian SPSS. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap pengetahuan kolokasi Bahasa Arab dalam kalangan pelajar universiti awam adalah masih di tahap yang rendah. Situasi ini menunjukkan bahawa kelemahan ini adalah disebabkan oleh pelajar tidak dapat menguasai makna dan fungsi penggunaan sesuatu perkataan Arab itu dengan baik. Keadaan bertambah rumit apabila keterbatasan penguasaan perbendaharaan kata. Justeru, pembelajaran kolokasi perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa kerana pembelajaran kolokasi bukan sahaja dapat meningkatkan pengetahuan leksikal malah dapat meningkatkan keupayaan dan kecekapan berkomunikasi samada dalam pertuturan atau penulisan. Antara cadangan yang boleh dilakukan, penggubal buku teks dapat mengambil inisiatif dengan menyediakan bahan kolokasi bagi perkataan yang berfrekuensi secara sedikit demi sedikit dari peringkat sekolah rendah dan menengah. Tidak ketinggalan, pembelajaran kolokasi berasaskan sumber data korpus juga haruslah diperkenalkan agar pelajar dapat menyerap manfaat dan potensi daripada data korpus yang menyediakan sumber bahasa Arab yang autentik.

Statistics
Abstract views: 172 , PDF downloads: 123

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ab. Halim Mohamad. (2002). Pembelajaran Frasa Bahasa Arab di Kalangan Pelajar Melayu: Satu Analisis Kesalahan. University Malaya.

Ab. Halim Muhammad, & Che Radiah Mezah. (2007). Kolokasi: Aspek Penting Dalam Pengusaan Bahasa Arab: Satu Kajian di Kalangan Pelajar IPTA. Persidanagan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Peringkat Pengajian Tinggi CTLHE07, 139–148.

Abu al-Faraj, M. A. (1996). Ma’ajim al-Lughawiyyat fi Daw’i Dirasat ’ilm al-Lughat al-Hadith. Dar al-Nahdah al-’Arabiyyat.

Ahmad Mukhtar Umar. (1988). Ilmu Ad-Dilalah. Beirut: Aalam Al-Kutub.

Ashinida Aladdin. (1998). Kekeliruan antara al-idafat dan al-na’at di kalangan pelajar Melayu. Universiti Malaya.

Azizi Yahya, Peter Voo, Ismail Maakip, & Mohd Dahlan A. Malek. (2017). Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Barkawi, A. F. A. A. (1991). Dilalah Siyaq baina Turath wa ’Ilm Lughah wal Hadith. Kaherah: Dar-Manar.

Buckwalter, T., & Parkinson, D. (2014). A Frequency Dictionary of Arabic Core Vocabulary for Learners. https://doi.org/10.4324/9780203937631

Choi, Y., V.Chon, Y., & Han, M.-S. (2015). L2 learners ’ knowledge of verb-noun collocations : congruency , L2 proficiency and learning strategies. Korean Journal of Applied Linguistics, 31(3), 31–63.

Creswell, J. W. (2012). Educational Research Planning, Conducating and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Pearson.

El-Dakhs, D. A. S. (2015). The Lexical Collocational Competence of Arab Undergraduate EFL Learners. International Journal of English Linguistics, 5(5), 60–74. https://doi.org/10.5539/ijel.v5n5p60

Fathy, S. Y. (2007). Student ’ s Problems in Translating Collocations from Arabic into English. Adab Al-Rafidayn, 45, 27–48.

Ghazala, H. (2004). Essays in Translation and Stylistics. Beirut: Dar al-Ilm Lilamalayin.

Ghazali Darusalam, & Sufean Hussin. (2016). Metodologi Penyelidikan dalam Pendidikan. Penerbit Universiti Malaya.

Hafiz, A.-T. (2004). Al-Hafiz Arabic Collocation Dictionary.

Hassan, T. (1984). al-Lughatul Arabiah Ma’naha wa Mabnaha. Kaherah : Dar al-Fikr al-Arabi.

Hijazi, M. F. (1998). Madkhal ila ’Ilm Lughah. Kaherah: Dar- Quba’.

Khujaliy, H. (2004). al-Mutarjim wa al-Mutawaridat.

Lewis, M. (2000). Teaching Collocation Futher Developements in the Lexical Approach. Heinle Cengage Learning.

Mohamad Hassan Abdul Aziz. (1995). al-Musahabah fi Ta’bir Lughawi. al-Kaherah : Dar Fikr al-Arabi.

Mohd. Najib Abdul Ghafar. (2003). Reka Bentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia Skudai.

Nation, I. S. P. (2000). Learning Vocabulary in Another Language. In Cambridge Applied Linguistics. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Nesselhauf, N. (2003). The Use of Collocations by Advanced Learners of English and Some Implications for Teaching. Applied Linguistics, 24(2), 223-242+268. https://doi.org/10.1093/applin/24.2.223

Nguyen, T. M. H., & Webb, S. (2016). Examining second language receptive knowledge of collocation and factors that affect learning. Language Teaching Research, 1–23. https://doi.org/10.1177/1362168816639619

Oxford, R. L. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. Newbury House Publisher.

Saifullah Kamalie. (1997). Masalah penterjemahan kolokasi bahasa Arab ke bahasa Melayu: satu kajian teks tafsir. Universiti Malaya.

Santilan Grimm, P. (2010). Teaching collocation in the Arabic as a foreign language class. Enseñanza Y Aprendizaje de La Lengua Arabe, 163.

Shehata, A. K. (2008). Influence on the Reception and Production of Collocations by Advanced EsL/EFL Arabic Learners of English (Issue August). Ohio University.

Shei, C. C., & Pain, H. (2000). An ESL writer’s collocational aid. Journal of Computer Assisted Language Learning, 13(2), 167–182.

Uraidah Abdul Wahab. (2014). Penggunaan Penyusun Grafik Dalam Penguasaan Kolokasi Bahasa Arab. Universiti Malaya.

Webb, S. A., & Sasao, Y. (2013). New directions in vocabulary testing. RELC Journal, 44(3), 263–277. https://doi.org/10.1177/0033688213500582

Zainur Rijal Abdul Razak. (2013). Media Akhbar dan Penggunaan Bahasa Arab Standard Moden. Jurnal Komunikasi, 29(2), 107–124.
Published
2021-07-10
How to Cite
Asbulah, L. (2021) “Tahap Pengetahuan Kolokasi Bahasa Arab dalam kalangan Pelajar Universiti Awam Malaysia”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(7), pp. 127 - 138. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.888.
Section
Articles