Peranan Modul ISRA dalam Membantu Kepulihan Bekas Klien di Kedah, Malaysia

  • Mohammad Adam Danial Hafiz Goh Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (UPM)
  • Mohd Roslan Rosnon Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (UPM)
  • Asnarulkhadi Abu Samah Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (UPM)
Keywords: Modul ISRA, dadah, kerohanian, komuniti, kepulihan

Abstract

Agensi Antidadah Kebangsaan telah melancarkan Modul Islamic Spiritual Rehabilitation Approach (ISRA) sebagai instrumen holistik bagi rawatan dan pemulihan bekas penagih dadah melalui kaedah mengubati masalah ketidakstabilan jiwa secara amalan kerohanian. Oleh itu, kajian ini bertujuan meneliti pandangan bekas klien dalam komuniti terhadap keberkesanan Modul ISRA dan mengenal pasti kefungsian sosial terhadap kepulihan bekas klien dalam komuniti. Kajian ini dilaksanakan secara kualitatif menggunakan pendekatan exploratory. Kajian ini menggunakan pensampelan bertujuan iaitu 16 orang informan telah terlibat terdiri daripada bekas klien ISRA yang compliant dan boleh terlibat diri dalam temu bual. Pengumpulan data dilakukan secara temu bual mendalam menggunakan pendekatan naturalistic inquiry atau constructionism bagi memperoleh data primer. Analisis tematik secara manual dilakukan terhadap data kajian bagi membentuk tema dalam menilai kesemua objektif kajian. Hasil kajian menunjukkan, bekas klien ISRA berpandangan, Modul ISRA dari segi kandungan, struktur, kaedah pengajaran dan pembelajaran adalah sangat baik dalam membantu kepulihan mereka. Kajian ini merumuskan, bekas klien memberikan pandangan positif terhadap keberkesanan Modul ISRA. Implikasi kajian ini mencadangkan, sebarang dasar atau pembinaan modul pemulihan perlu berfokus kepada keterlibatan persekitaran sosial klien bagi menyokong kepulihan klien secara berterusan setelah mereka keluar pusat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Munir, I., Abd Rahman, A. G. & Mohd Noor, D. (2018).Wanita Dalam Gejala Tidak Bermoral Dan Kaedah Membina Kesejahteraan Hidup. Sains Humanika, 10(3-4), 155-163.

Adibah, H. & Rozmi, I. (2018). Kebolehgajian Bekas Penagih Dadah Dari Perspektif Majikan. Jurnal Wacana Sarjana, 2(1), 1-14.

Agensi Anti Dadah Kebangsaan, (2017). Modul Pemulihan Penagih Dadah: Pendekatan Inabah. Putrajaya: Kementerian Dalam Negeri.

Agensi Anti Dadah Kebangsaan, (2019). Dasar Dadah Negara 2. Putrajaya: Kementerian Dalam Negeri.

Amran, I., Fuziah, S. & Saralah, D. M. (2020). Faktor-Faktor Pencegahan Fenomena Relapse dalam Kalangan Penagih Dadah. Asian People Journal, 3(2). 161-168.

Ariyanto, M. (2006). Psikoterapi dengan doa. Suhuf, 18(1), 3-26.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). The SAGE Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage.

Ezarina, Z., Fauziah, I. & Nazirah, H. (2020). Hubungan Antara Penerimaan, Kesediaan, Logistik Dan Insentif Dengan Penglibatan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Dalam Kalangan Keluarga B40. Jurnal Psikologi Malaysia, 34(2), 184-194.

Fadzli, A., & Sabir, A. G. (2011). Zikir sebagai Modaliti Alternatif Rawatan Pemulihan dadah di Malaysia. Seminar Islam Nusantara Peringkat Asean 2011. Anjuran Kertas Kerja dalam: Pusat Islam Universiti Utara Malaysia di Langkawi.

Fatimah, I. (2008). Solat: Kebaikan dari perspektif Islam. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Fauziah, I. (2008). Pengaruh Faktor Individu, Persekitaran Sosial Dan Keberkesanan Program Pemulihan Dadah Dalam Kalangan Penagihan Relaps. Tesis PhD, Universiti Putra Malaysia, Serdang

Fauziah, I. Bahaman A. S, Mansor A. T. & Mohamad Shatar, S. (2009). Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN di Semenanjung Malaysia. Jurnal Agensi AntiDadah Kebangsaan, 5, 235-251.

Fauziah, I., Ezarina, Z., Salina, N., Norulhuda, S. & Nor Jana, S. (2013). Pengguna Dadah Wanita di Malaysia: Pengalaman Penagihan dan Hubungan Kekeluargaan. Jurnal Teknologi: Social Sciences, 67(1), 17-25.

Fauziah, I., Ezarina, Z., Nor Jana, S., Salina, N. & Mohd Norahim, M. S. (2017). Faktor-Faktor Penyumbang Ketahanan Diri Penagih Untuk Pulih Bebas Dadah. Journal of Social Sciences and Humanities, 12(1), 60-74.

Galanter, M., Dermatis, H., Bunt, G., Williams, C., Trujillo, M & Steinke, P. (2006). Assessement of spirituality and its relevance to addiction treatment. Journal of Substance Abuse Treatment, 33, 257-264.

Longshore, D., Anglin, M.D. & Conner, B.T. (2009). Are religiousity and spiritual useful construct in drug treatment research? Journal of Behavioral Health Services and Research, 36(2): 177 – 188.

Mahmood Nazar, M. (2006). Penyalahgunaan Dadah Aspek Undang-undang, Pemulihan, Rawatan & Pencegahan. Selangor: Edusystem Sdn.Bhd.

Mansor, A. T., Mohd Roslan, R., Farhana, S. & Maziatul Akmal, K. (2017). Penilaian modul pemulihan penagih dadah melalui pendekatan modul ISRA: Satu pendekatan analisis naratif. Jurnal AntiDadah Malaysia, 2017, 1-19

Mohd Alif, J., Siti Hajar, A. B., Jal Abadi, M. Y. Khaitiyah, M. S., Noralina, O. & Zaiton, A. (2018). Kekurangan Akses kepada Jagaan Lanjutan dan Faktor-Faktor Risiko Yang Membawa Kepada Relaps Dadah dalam Kalangan Bekas Banduan. Jurnal Perspektif, 10(2), 34-44.

Mohd Hefzan, A. & Muhammad Nubli, A. R. (2019). Pembangunan Model Rawatan Psikospiritual Untuk Meningkatkan Ciri Kepulihan Orang Kena Pengawasan: Satu Tinjauan Literatur. International Journal of Humanities Technology and Civilization, 5(1), 74-88.

Mohamad Johdi, S. (2012). Permasalahan Penagihan Dadah: Tinjauan di Pusat Serenti Selangor. International Seminar on Community Development – SAPKO 2012. Pada 7 – 9 April 2012. Hotel Primer Kuala, University Malaysia of Terengganu. Terengganu.

Nazira, S., Mohammad Rahim, K., Wan Shahrazad, W. S. & Rozainee, K. (2019). Psikologi Penagihan Dadah: Satu Tinjauan Literatur. Jurnal Psikologi Malaysia, 33(1), 12-33.

Newman, M., Thompson, C. & Roberts, A. P. (2006). Helping practitioners understand the contribution of qualitative research to evidence-based practice. Evidence-Based Nursing, 9(1), 4-7.

Nurfatin Azfa, M. M., Nobaya, A. & Hanina Halimatusaadiah, H. (2016). Program Rawatan dan Pemulihan Dadah di Pusat Pemulihan Penagihan Dadah, Kuala Lumpur. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 1(3), 14-30.

Peper, E., Tylova, H., Gibney, K.H., Harvey, R., dan Combatalade, D. (2008). Biofeedback Mastery-An Experiential Teaching and Self-Training Manual. CO: AAPB.

Pott, R., Vella, K., Dale, A. & Sipe, N. (2016). Exploring the usefulness of structural functional approaches to analyse governance of planning systems. Planning Theory, 15(2),162- 189.

Rozmi, I., Nor Azri, A., Fauziah, I. & Salina, N. (2017). Pengaruh Faktor Individu, Keluarga dan Persekitaran Sosial Terhadap Tingkah Laku Penyalahgunaan Bahan dalam Kalangan Remaja. Akademika, 87(1), 7-16.

Sabir, A. H. & Fadzli, A., (2014). Pemulihan Dadah Menurut Persepktif Agama di Malaysia. Jurnal Hadhari: An International Journal, 6(1), 75-85.

Said, H. (1999). Tarbiyatuna al-Ruhiyyah. Dalam Yuseri, A., Sapora, S. & Marina Munira, A.M. (2007). Peranan kerohanian dalam menangani gejala dadah. Jurnal Antidadah Malaysia, Jilid 2(2): 137 – 154

Simona, M. (2010). Polygraph-Lie Ditector, The Biofeedback, diambil daripada www.fizioms.ro/edu/lp/data/POLIGRAPH.pdf (13 Oktober 2013).

Suppiah, N., Sandra, P. P., Fatimah, M. Z. & Harikrishnan, A. (2014). Penyalahgunaan Dadah Dan Langkah Mengatasi Dari Segi Kognisi Di Pusat Pengasih Malaysia. Jurnal Peradaban Melayu, 9, 176- 186.

Wan Salmi, W. R. (2012). Pengaruh Psikososial Dan Tahap Pengetahuan Bahaya Dadah Terhadap Penagihan Semula Dalam Kalangan Banduan Penagih Dadah Penjara Malaysia. Tesis Master. Universiti Utara Malaysia. Kuala Lumpur

Unit Perancang Ekonomi, (2020). Indeks Kesejahteraan Hidup Malaysia (IKHM). Putrajaya: Jabatan Perdana Menteri Malaysia.

Willig, C. (2013). Introducing Qualitative Research in Psychology (3 Edition). United Kingdom: Open University Press.

Yuseri, A., Sapora, S. & Marina Munira, A.M. (2007). Peranan kerohanian dalam menangani gejala dadah. Jurnal Antidadah Malaysia, 2(2), 137-154.
Published
2021-07-10
How to Cite
Hafiz Goh, M. A. D., Rosnon, M. R. and Abu Samah, A. (2021) “Peranan Modul ISRA dalam Membantu Kepulihan Bekas Klien di Kedah, Malaysia”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(7), pp. 71 - 82. doi: 10.47405/mjssh.v6i7.917.
Section
Articles