(1)
Mohmad Kamal, N.; Maat, S. M. Keberkesanan Penggunaan Perisian GeoGebra Dalam Pembelajaran Fungsi Dan Graf Terhadap Pencapaian Pelajar Matrikulasi Jurusan Perakaunan. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2021, 6, 294 - 309.