(1)
Eboy, O.; Hong, K. S. Pengenalpastian Corak Taburan Penyakit Tuberkulosis Menggunakan Sistem Maklumat Geografi (GIS) Di Mukah, Sarawak. MJSSH 2022, 7, 192 - 203.