(1)
Bakhtiar Afindi, M. K.; Abd Razak, M. R.; Ismail, E. Hubungan Antara Aktiviti Fizikal Dan Indeks Jisim Badan Murid Lelaki Luar Bandar. MJSSH 2022, 7, e001294.