(1)
Mohd Nor, R.; Nik Yusoff, N. M. R.; Haron, H. Meneroka Kaedah Pengajaran Guru Cemerlang Pendidikan Seni Visual Selangor (GCPSV): Satu Kajian Kes. MJSSH 2020, 5, 125 - 140.