Mohmad Kamal, N., & Maat, S. M. (2021). Keberkesanan Penggunaan Perisian GeoGebra dalam Pembelajaran Fungsi dan Graf Terhadap Pencapaian Pelajar Matrikulasi Jurusan Perakaunan. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(9), 294 - 309. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i9.1035