Hee, N., & Maat, S. M. (2022). Keberkesanan Kaedah Melukis Petak dalam Meningkatkan Pencapaian Topik Pertambahan Pecahan Mudah Murid Tahun Empat. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(1), 184 - 191. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i1.1225