Ismail, E., & Ahmad, A. (2022). Kesediaan Murid Mengaplikasikan Penggunaan Web 2.0 dalam Mata Pelajaran Sejarah di Sekolah Menengah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(2), e001285. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i2.1285