Wen, L., & Ahmad, A. R. (2022). Keberkesanan Kaedah Flipped Classroom Terhadap Amalan Pemikiran Aras Tinggi Murid Bagi Mata Pelajaran Sejarah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(3), e001322. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1322