Ooi, W. Y., Ahmad, A. R., & Dahalan, S. C. (2022). Keberkesanan Didik Hibur Terhadap Empati Sejarah dalam kalangan Murid Tahun Empat di Daerah Kota Setar, Kedah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(3), e001326. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1326