Maat, N. H., & Surat, S. (2022). Kesediaan PdPR dan Kemahiran Mengawal Tekanan Psikologikal Semasa Pandemik Covid-19 dalam Kalangan Guru KAFA. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(3), e001377. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1377