Mohd Judan, M. H., Awang, M. M., & Othman, N. (2022). Isu dan Cabaran Pelajar Atlet dalam Mengimbangi Pencapaian Akademik dan Sukan. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(8), e001682. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i8.1682