Ganing, C. F., Hassan, M. M., & Wan Hamzah, W. N. N. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tekanan Kerja di kalangan Kakitangan Hospital Kerajaan. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(10), 151 - 177. https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i10.522