Awangku Amin, D. R., & Mohd Hamzah, M. I. (2021). Tahap Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar dan Hubungannya Dengan Tahap Komitmen Guru. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(2), 135 - 151. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i2.648