ISMAIL, E.; AHMAD, A. Kesediaan Murid Mengaplikasikan Penggunaan Web 2.0 dalam Mata Pelajaran Sejarah di Sekolah Menengah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 7, n. 2, p. e001285, 10 fev. 2022.