OOI, W. Y.; AHMAD, A. R.; DAHALAN, S. C. Keberkesanan Didik Hibur Terhadap Empati Sejarah dalam kalangan Murid Tahun Empat di Daerah Kota Setar, Kedah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 7, n. 3, p. e001326, 10 mar. 2022.