Mohmad Kamal, Norazliana, and Siti Mistima Maat. 2021. “Keberkesanan Penggunaan Perisian GeoGebra Dalam Pembelajaran Fungsi Dan Graf Terhadap Pencapaian Pelajar Matrikulasi Jurusan Perakaunan”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6 (9), 294 - 309. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i9.1035.