Rajan, Kasturi, and Norasmah Hj Othman. 2022. “Pengetahuan Dan Kemahiran Teknologi Maklumat Serta Komunikasi Guru Terhadap Prestasi Subjek Perniagaan Murid Sekolah Menengah”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (1), 204 -15. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i1.1251.