Ismail, Emilda, and Anuar Ahmad. 2022. “Kesediaan Murid Mengaplikasikan Penggunaan Web 2.0 Dalam Mata Pelajaran Sejarah Di Sekolah Menengah”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (2), e001285. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i2.1285.