Wen, Loh, and Abdul Razaq Ahmad. 2022. “Keberkesanan Kaedah Flipped Classroom Terhadap Amalan Pemikiran Aras Tinggi Murid Bagi Mata Pelajaran Sejarah”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (3), e001322. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1322.