Tan, Cheng Rui, and Zaidatun Tasir. 2022. “Kesan Penggunaan Aplikasi Plickers Dalam Pembelajaran Topik Imbuhan Berasaskan Gamifikasi Terhadap Pelajar Tahun Tiga”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (3), e001340. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1340.