Maat, Nornadiba Huda, and Shahlan Surat. 2022. “Kesediaan PdPR Dan Kemahiran Mengawal Tekanan Psikologikal Semasa Pandemik Covid-19 Dalam Kalangan Guru KAFA”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (3), e001377. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1377.