Mohd Yusof, Mohd Adam, and Siti Mistima Maat. 2022. “Kesediaan Murid Tahun Satu Dalam Mengikuti Pembelajaran Matematik Secara Kelas Berbalik”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (7), e001635. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i7.1635.