Mohammad Salleh, Ahmad Al Hilmi, and Lilia Halim. 2023. “Pelaksanaan Pendidikan STEM: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan, Sikap, Kemahiran Pedagogi Dan Penilaian Guru”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 8 (2), e002146. https://doi.org/10.47405/mjssh.v8i2.2146.