Mohmad Kamal, N. and Maat, S. M. (2021) “Keberkesanan Penggunaan Perisian GeoGebra dalam Pembelajaran Fungsi dan Graf Terhadap Pencapaian Pelajar Matrikulasi Jurusan Perakaunan”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(9), pp. 294 - 309. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i9.1035.