Ismail, E. and Ahmad, A. (2022) “Kesediaan Murid Mengaplikasikan Penggunaan Web 2.0 dalam Mata Pelajaran Sejarah di Sekolah Menengah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(2), p. e001285. doi: 10.47405/mjssh.v7i2.1285.