Wen, L. and Ahmad, A. R. (2022) “Keberkesanan Kaedah Flipped Classroom Terhadap Amalan Pemikiran Aras Tinggi Murid Bagi Mata Pelajaran Sejarah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(3), p. e001322. doi: 10.47405/mjssh.v7i3.1322.