Maat, N. H. and Surat, S. (2022) “Kesediaan PdPR dan Kemahiran Mengawal Tekanan Psikologikal Semasa Pandemik Covid-19 dalam Kalangan Guru KAFA”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(3), p. e001377. doi: 10.47405/mjssh.v7i3.1377.