Mohd Judan, M. H., Awang, M. M. and Othman, N. (2022) “Isu dan Cabaran Pelajar Atlet dalam Mengimbangi Pencapaian Akademik dan Sukan”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(8), p. e001682. doi: 10.47405/mjssh.v7i8.1682.