Mohammad Salleh, A. A. H. and Halim, L. (2023) “Pelaksanaan Pendidikan STEM: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan, Sikap, Kemahiran Pedagogi dan Penilaian guru”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 8(2), p. e002146. doi: 10.47405/mjssh.v8i2.2146.