Mohd Nor, R., Nik Yusoff, N. M. R. and Haron, H. (2020) “Meneroka Kaedah Pengajaran Guru Cemerlang Pendidikan Seni Visual Selangor (GCPSV): Satu Kajian Kes”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(5), pp. 125 - 140. doi: 10.47405/mjssh.v5i5.394.