[1]
L. Wen and A. R. Ahmad, “Keberkesanan Kaedah Flipped Classroom Terhadap Amalan Pemikiran Aras Tinggi Murid Bagi Mata Pelajaran Sejarah”, MJSSH, vol. 7, no. 3, p. e001322, Mar. 2022.