[1]
M. I. S. Mohd Sauzi and N. R. Nik Yusoff, “Amalan Komunikasi Nonverbal Guru Bahasa Arab: Satu Kajian Kepustakaan”, MJSSH, vol. 7, no. 3, p. e001389, Mar. 2022.