Mohamed Norok, N., and K. F. Khairuddin. “Tahap Kesediaan Guru Terhadap Penggunaan Kaedah Bermain Sambil Belajar Bagi Murid Berkeperluan Khas Pembelajaran”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 7, no. 1, Jan. 2022, pp. 132 -44, doi:10.47405/mjssh.v7i1.1246.