Ismail, E., and A. Ahmad. “Kesediaan Murid Mengaplikasikan Penggunaan Web 2.0 Dalam Mata Pelajaran Sejarah Di Sekolah Menengah”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 7, no. 2, Feb. 2022, p. e001285, doi:10.47405/mjssh.v7i2.1285.