Low, H. S., and F. Mydin Kutty. “Keberkesanan Think-Pair-Share Terhadap Motivasi Dan Penglibatan Murid Dalam Penguasaan Penulisan Bahasa Malaysia Sekolah SJK(C)”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 7, no. 5, May 2022, p. e001517, doi:10.47405/mjssh.v7i5.1517.