Mohammad Salleh, A. A. H., and L. Halim. “Pelaksanaan Pendidikan STEM: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan, Sikap, Kemahiran Pedagogi Dan Penilaian Guru”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 8, no. 2, Feb. 2023, p. e002146, doi:10.47405/mjssh.v8i2.2146.