Mohd Nor, R., N. M. R. Nik Yusoff, and H. Haron. “Meneroka Kaedah Pengajaran Guru Cemerlang Pendidikan Seni Visual Selangor (GCPSV): Satu Kajian Kes”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 5, no. 5, May 2020, pp. 125 -40, doi:10.47405/mjssh.v5i5.394.