Rajan, Kasturi, and Norasmah Hj Othman. “Pengetahuan Dan Kemahiran Teknologi Maklumat Serta Komunikasi Guru Terhadap Prestasi Subjek Perniagaan Murid Sekolah Menengah”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7, no. 1 (January 10, 2022): 204 - 215. Accessed May 25, 2022. https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1251.