Penyelesaian Terhadap Isu Perpecahan dalam kalangan Umat Islam Berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah

  • Tazlie Sham Ab. Rahman Islamic Civilization Academy, Faculty of Social Sciences & Humanities, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 Johor Bahru, Johor, Malaysia.
  • Bushrah Binti Basiron Islamic Civilization Academy, Faculty of Social Sciences & Humanities, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 Johor Bahru, Johor, Malaysia.
Keywords: Perpecahan, Penyatuan, Ummah, Islam, Quran, Sunah

Abstract

Al-Quran dan sunah mengandungi beberapa saranan umum sebagai panduan umat Islam untuk mengekalkan perpaduan. Artikel ini menerangkan beberapa saranan al-Quran dan sunah secara ringkas sekiranya dipraktikkan dalam kehidupan dapat menjaga kesatuan umat Islam yang menonjolkan sikap toleransi dalam perbezaan pendapat. Metodologi kajian yang digunakan ialah melalui pendekatan kajian kualitatif dengan memilih kaedah analisis kandungan daripada sumber primer dan sekunder. Dapatan kajian menunjukkan beberapa saranan al-Quran yang menggariskan beberapa konsep penting untuk kesatuan umat yang boleh disemai dan dicapai walaupun wujud perbezaan pandangan. Perkara paling penting ialah saranan-saranan yang ingin dipraktikkan mestilah bertunjangkan keimanan yang hakiki. Perpecahan dalam kalangan umat Islam mesti diselesaikan untuk mengelakkan krisis yang lebih besar yang akan merugikan umat Islam itu sendiri jika dibiarkan tanpa usaha-usaha ke arah penyatuan ummah. Kesimpulannya, permasalahan dan isu perpecahan umat Islam boleh diselesaikan dengan petunjuk al-Quran dan sunah jika wujud kefahaman dan penghayatan dengan bersungguh-sungguh dalam segala aspek kehidupan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah Muhammad Basmeih. (1994). Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al- Qur'an’. Kuala Lumpur : Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri.

Abu Dawud, S. A. (2009). Sunan Abu Dawud. Riyadh: Dar al-Salam li al-Nashr wa al-Tawziʻ.

Al-Bayhaqi, A. H. (2003). Al-Sunan al-Kubra. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Bukhari, M. I. (1999). Sahih al-Bukhari. Riyadh: Dar al-Salam li al-Nashr wa al-Tawziʻ.

Al-Jurjani, ‘A. M. (2003). ‘Kitab al-Ta‘rifat. Beirut: Dar al-Nafais.

Al-Khatib, M. A. (1990). Ciri-ciri Khusus Masyarakat Islam. Kuala Lumpur: Pustaka Abdul Majid & Pustaka Hamduna.

Al-Khatib, M. A. (2008). Penjelasan di Sekitar Risalah Ta‘alim. Selangor: Dewan Pustaka Fajar.

Al-Nawawi, Y. S. (2007). Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Beirut: Dar al-Maʻrifah.

Al-Qurtubi, M. A. (2006). al-Jami‘ li Ahkam al-Quran. Beirut: Muassasah al- Risalah.

Al-Raghib al-Asfahani, al-Husayn bin Muhammad .(2013). al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

Al-Sawi, S. (1994). Al-Thawabit wa al-Mutaghayyirat’, Kaherah: Dar A‘lam al-Duwali.

Al-Tirmidhi, M. I. (2009). Sunan al-Tirmidhi. Riyadh: Dar al-Salam li al-Nashr wa al-Tawziʻ.

Ibn Hisham, ‘Abd al-Malik. (1998). Al-Sirah al-Nabawiyyah. Riyadh: Maktabah al-‘Ubaykan.

Ibn Jarir. (2001). Jami‘ al-Bayan ‘an Ta’wil Ay al-Quran. Saudi Arabia: Hajar li al- Tiba‘ah wa al-Nash wa al-Tawzi‘ wa al-I‘lan.

Ibn Majah, M. Y. (2009). Sunan Ibn Majah. Riyadh: Dar al-Salam li al-Nashr wa al-Tawziʻ.

Ibn Manzur, M. M. (2009). Lisan al-‘Arab. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Muslim. (2000). Sahih Muslim. Riyadh: Dar al-Salam li al-Nashr wa al-Tawziʻ.

Ramli Awang. (2013). Akidah Penghayatan Tauhid al-Quran. Johor Bahru: Penerbit UTM Press.

Yahya Othman. (2012). Amal Jama‘i - Pengertian dan Tuntutannya. Selangor: Dewan Pustaka Fajar.

Published
2022-08-29
How to Cite
Ab. Rahman, T. S. and Basiron, B. (2022) “Penyelesaian Terhadap Isu Perpecahan dalam kalangan Umat Islam Berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(8), p. e001646. doi: 10.47405/mjssh.v7i8.1646.
Section
Articles