Elemen Kemahiran Insaniah Pelajar Pendidikan TVET Semasa Menjalani Latihan Praktikal

  • Mohd Firdauz Zulkifeli Sekolah Pendidikan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 UTM Johor Bahru, Johor, Malaysia.
  • Mohamad Izzuan Mohd Ishar Sekolah Pendidikan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 UTM Johor Bahru, Johor, Malaysia.
  • Mohd Zolkifli Abdul Hamid Sekolah Pendidikan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 UTM Johor Bahru, Johor, Malaysia.
Keywords: kemahiran insaniah, TVET, Latihan Praktikal

Abstract

Elemen kemahiran Insaniah pelajar pendidikan TVET semasa menjalani latihan praktikal adalah elemen yang lebih memfokuskan kemahiran generik pelajar serta penguasaan pelbagai elemen lain seperti kemahiran teknikal, kemahiran generik, kemahiran keusahawanan serta kemahiran berfikir. Pelajar adalah merupakan tonggak masa depan negara oleh itu pelajar harus berada di landasan yang betul supaya semua sistem pendidikan dan kemahiran yang mereka perolehi adalah sistematik adalah kekal relevan dengan keperluan majikan di setiap sektor organisasi pekerjaan. Setiap elemen dan aspek kemahiran insaniah yang meliputi kemahiran berkomunikasi, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran kerja berpasukan, pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat, kemahiran keusahawanan, kemahiran kepimpinan serta etika dan integriti maka terhasillah kajian penyelidikan ini bertajuk “Elemen Kemahiran Insaniah Pelajar Pendidikan TVET Semasa Menjalani Latihan Praktikal”. Oleh itu kajian ini dijalankan adalah untuk meneroka elemen-elemen pada setiap domain kemahiran insaniah yang ada. Kajian yang digunakan adalah secara kualitatif analisa dokumen digabungkan dengan temu bual bersama 6 responden yang terdiri daripada 3 orang tenaga pengajar yang pakar di dalam bidang TVET dan 3 majikan yang terlibat dengan TVET dalam sektor industri. Data yang diterima dirumuskan dengan pengiraan melalui Nisbah Kesahan Kandungan terhadap 16 elemen di bawah setiap domain kemahiran insaniah pelajar menurut pengkongsian dan pandangan pakar. Berdasarkan analisa daripada temu bual yang dijalankan maka terhasillah elemen-elemen di bawah setiap 7 domain kemahiran insaniah pelajar yang disenaraikan. Data kuantitatif kemudiannya digunakan untuk menghasilkan satu instrumen pengesahan yang telah dinilai dengan menggunakan statistik Kappa. Dapatan di dalam penyelidikan ini diharap dapat dijadikan rujukan dan panduan untuk penambahbaikan di dalam penentuan dan peningkatan elemen-elemen kemahiran insaniah pelajar semasa menjalani latihan praktikal.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abbas, R. (2018). Kompetensi Interpersonal Dalam Kalangan Pelajar Universiti Malaysia Pahang (UMP): Satu Analisis. International Journal of Humanities Technology and Civilization, 1(4), 106-121.

Ahmad, A.M., Hussin, Z., A Malik, M., Yusof, F., & Mohd Jamil, M.R. (2017). Masalah Etika dan Akhlak Pelajar Kemahiran Kejuruteraan: Analisis Keperluan. Jurnal Kurikulum dan Pengajaran Asia Pasifik, 5(2), 34-45.

Ahmad, N.L. & Majid, N.A. (2018). Program Praktikum Sebagai Medium Pengukuhan Kemahiran Insaniah dalam Kalangan Guru Pelatih. Jurnal Pendidikan Malaysia, 43(2), 17-27. DOI: http://dx.doi.org/10.17576/JPEN-2018-43.02-02

Amankwah-Amoah, J., Ifere, S.E., & Nyuur, R.B. (2016). Human Capital and Strategic Persistance: An Examination of Underperforming Workers in Two Emerging Economies. Journal of Business Research, 69(10), 4348-4357. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.063

Bilah, M.S., Mohd Hama, N.F., & Mat Yusof, F.J. (2017). Tahap Kemahiran Insaniah dalam Kalangan Pelajar KKTM di Johor Mengikut Perspektif Pelajar. Prosiding Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan 2017, 1-12.

Buntat, Y. & Hassan, M.S. (n.d.). Kemahiran Komunikasi dalam Meningkatkan Keyakinan Diri Pelajar: Satu Tinjauan di Kalangan Ahli Jawatankuasa Kolej Mahasiswa, Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. http://eprints.utm.my/id/eprint/10998/1/Kemahiran_Komunikasi_Dalam_Meningkatkan_Keyakinan_Diri_Pelajar.pdf

Chew, F.P. & Nadaraja, S. (2014). Pelaksanaa Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis dalam Pengajaran dan Pembelajaran Komsas di Sekolah Menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 4(2), 10-24.

Dzia-Uddin, D.N. (2020). Keberkesanan Latihan Industri Graduan Diploma Pengurusan Perhotelan, KUIM (Kohort 35 & 36): Tinjauan dari Perspektif Majikan. Journal of Hospitality and Networks, 1(1), 45-52.

Gonzales, N.A.P. (2020). 21st Century Skills in Higher Education: Teaching and Learning at Ifugao State University, Philippines. Asian Journal of Assessment in Teaching and Learning, 10(2), 72-81. DOI: https://doi.org/10.37134/ajatel.vol10.2.8.2020

Hassan, J. & A. Safar, S. (2010). Pembinaan Kecemerlangan Diri Pimpinan Pelajar Menerusi Penglibatan dalam Aktiviti Kokurikulum di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. http://eprints.utm.my/id/eprint/10788/

Hassan, R., Mat Zain, F., Abu Bakar, K., & Kamaruzzaman, A. F. (2020). Kefahaman Nilai Etika Dan Moral Pelajar Di Institusi Pengajian Tinggi: Satu Sorotan Literatur Malim: Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara, 21 (2020), 126-141. DOI: https://doi.org/10.17576/malim-2020-2101-10

Hayek, M., Thomas, C.H., Novicevic, M.M., & Montalvo, D. (2016). Contextualizing Human Capital Theory in a Non-Western Setting: Testing the Pay-for-Performance Assumption. Journal of Business Research, 69(2), 928-935. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.06.039

Ibrahim, R. & Ahmad, A.R. (2018). Pengukuhan Kemahiran Insaniah Pelajar Tahun Akhir di IPTS: Cabaran Menempuhi Alam Kerjaya. Seminar Antarabangsa Isu-isu Pendidikan, 155-164.

Idris, R., Ariffin, S.R., & Mohd Ishak, N. (2009). Pengaruh Kemahiran Generik dalam Kemahiran Pemikiran Kritikal, Penyelesaian Masalah, dan Komunikasi Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Malaysian Journal of Learning & Instruction, 6(2009), 103-140.

Impak, S. & Mustapha, H.A. (2020). Perspektif Majikan Terhadap Keupayaan Pelajar dalam Menunjukkan Kemahiran Praktikal Secara Berkesan dalam Persekitaran Kerja Global. ANP Journal of Social Sciences and Humanities, 1(1), 39-43. DOI: https://doi.org/10.53797/anpjssh.v1i1.7.2020

Ismail, M.H. (2012). Kajian Mengenai Kebolehpasaran Siswazah di Malaysia: Tinjauan dari Perspektif Majikan. Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VII, 2(2012), 906-913.

Luna, S.M. (2016, Mac 10). 40 Peratus Penganggur di Malaysia Graduan Baharu. Utusan Borneo.https://www.utusanborneo.com.my/2016/03/10/40-peratus-penganggur-di-malaysia-graduan-baharu

Mariappan, U., Veloo, A., & Shanmugam, K. S. (2018). Pembinaan Dan Pengesahan Instrumen Kemahiran Insaniah Bagi Subjek Perakaunan Di Matrikulasi. JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 6(4), 29-39.

Maskiran, K.B. & Ramli, N.A. (2018). Cabaran dalam Menghadapi Dunia Pekerjaan: Perspektif Majikan Terhadap Graduan Kolej Komuniti. Human Sustainability Procedia, INSAN 2018 E-prosiding, 302-313.

Md Sabil, A., Jamian, A. R., Othman, S., Said, R. R., Sulaiman, T., & Aminuddin, Z. N. (2021). Penerapan Kemahiran Insaniah bagi Domain Afektif Kemahiran Komunikasi, Sepanjang Hayat, Sosial dan Kepimpinan untuk Kemenjadian Siswa Universiti. Pendeta: Journal of Malay Language, Education and Literature, 12(1), 105- 119. DOI: https://doi.org/10.37134/pendeta.vol12.1.8.2021

Mohamad, N. H., Ibrahim, B., & Selamat, A. (2019). Penerapan Kemahiran Komunikasi Bahasa Inggeris Menerusi Kursus Badan Beruniform Palapes UTHM. Online Journal for TVET Practitioners, 4(2), 58-71. DOI: https://doi.org/10.30880/ojtp.2019.04.02.007

Mohd Dazali, N.S. & Awang, M.I. (2014). Tahap Kemahiran Komunikasi dalam Kalangan Pelajar Sarjana Muda Pendidikan IPTA di Utara Semenanjung Malaysia. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 4(2), 44-56.

Mohd Yusof, M.N. & Tahir, Z. (2017). Kepentingan Penggunaan Media Sosial Teknologi Maklumat dalam Pendidikan IPTA. E-Bangi: Journal of Social Sciences and Humanities, 12(3), 1-10.

Mohd Zhaffar, N., Hamzah, I., Abdul Razak, K., & Wan Abdullah, W.A.A. (2016). Ke Arah Guru Pendidikan Islam Sebagai Pemikir Kritis. Sains Humanika, 8(3), 9-15. DOI: 10.11113/sh.v8n3.739

Sidik, I.F., Awang, M.M., & Ahmad, A. R. (2020). Keterlibatan Pelajar dan Hubungannya dengan Kemahiran Insaniah. Malaysian Journal of Education, 45[Special Issue], 68-74.

Siti Shuhaila, M.N. (2018). Hubungan di Antara Motivasi, Persekitaran Kerja, Kerja Berpasukan, dan Kepimpinan Terhadap Kepuasan Kerja: Kajian di Kalangan Staf Uniutama Property Sdn. Bhd. Projek Sarjana Universiti Utara Malaysia [Unpublished Thesis]. https://etd.uum.edu.my/7320/1/s820215_01.pdf

Starr, E., Ganco, M., & Campbell, B.A. (2018). Strategic Human Capital Management in the Context of Cross-Industry and within-Industry Mobility Frictions. Strategic Management Journal, 39(8), 2226-2254. DOI: https://doi.org/10.1002/smj.2906

Subramaniam, T. S., Ab Majid, N. F., Ariffin, A., Hamzah, N., & Rubani, S. K. (2018). Kemahiran Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir (FPTV) Di UTHM. Online Journal for TVET Practitioners, 3(2), 1-10.

Yaacob, Y. & Ahmad, R. (2019). Penerapan Kemahiran Insaniah Melalui Interaksi dan Integriti (2ICAMP) Modul Pengajaran dan Pembelajaran Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) di Universiti Sunway Malaysia. Practitioner Research, 1(July), 127-154.

Yatim, R. & Idris, M.S. (2016). Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Perniagaan dan Keusahawanan dalam Kalangan Guru Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Daerah Batu Pahat dari Persepsi Pelajar. Online Journal for TVET Practitioners, 1(1), 1-16.

Zahari, Z., & Omar, M. K. (2021). Pendekatan Kebolehsuaian Kerjaya dalam kalangan Pelajar Kolej Vokasional di Selangor. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 6(1), 52-60. DOI: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i1.612

Zakaria, S., Amir, R., Azman, N., & Daud, M. N. (2017). Tahap Penguasaan Kemahiran Insaniah Pelajar Pengajian Islam. Ulum Islamiyah: The Malaysian Journal of Islamic Sciences, 19 [Special Edition], 89-108. DOI: https://doi.org/10.33102/uij.vol19no.49

Zhang, Q.L., Siribanpitak, P., & Charoenkul, N. (2018). Creative Leadership Strategies for Primary School Principals to Promote Teachers’ Creativity in Guangxi, China. Kasetsart Journal of Social Sciences, 41(2020), 275-281. DOI: https://doi.org/10.1016/j.kjss.2018.08.007

Published
2022-08-27
How to Cite
Zulkifeli, M. F., Mohd Ishar, M. I. and Abdul Hamid, M. Z. (2022) “Elemen Kemahiran Insaniah Pelajar Pendidikan TVET Semasa Menjalani Latihan Praktikal”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(8), p. e001659. doi: 10.47405/mjssh.v7i8.1659.
Section
Articles